โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมกับ ผู้สังเกตการณ์ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง และอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งานขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ
 วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 นายจรัส  เพ็ญศิริสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน นายวสันต์ พรหมดีสาร หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม นายศรัญย์  สุพันธมาตย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4   ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง และอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งานขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตรวจติดตามโครงการ รวม 30 คน