การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตลาดนำการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าวแปลงใหญ่)

          วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม เป็นสักขีพยานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ตลาดนำการผลิต โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าวแปลงใหญ่) ระหว่าง กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเหล่าตามา สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด กับบริษัทสยามแม็คโคร แม็คโครสาขามหาสารคาม โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด