"โครงการชลประทานมหาสารคามประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก มหาสารคาม"

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคามมอบหมายให้นายวสันต์ พรหมดีสาร หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม นายรัฐพงษ์ นามวงษา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมด้วยนายทนงศักดิ์ อะโน หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ซึ่งผลงานใกล้จะแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ และติดตามการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายกรมชลประทาน "