วันที่ 2 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การจัดนิทรรศการ โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโคนม-โคเนื้อแบบครบวงจรนำไปสู่เกษตรอุสาหกรรม  ภายใต้  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแบบครบวงจร ณ. ศูนย์รับซื้อนมของสหกรณ์โคนม มหาสารคาม  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์  วจนานวัช เป็นประธานในพิธี