ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลมหาสารคาม และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำปี 2562
             วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 ประธานคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/ โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักงานชลประทานที่ 6 ประกอบด้วย คณะทำงานฯ นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา   และ นางสาวสานิตา ชลไพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ ดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานมหาสารคามและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม  นายวสันต์  พรหมดีสารหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานมหาสารคาม นายสมเกียรติ  กิติวุฒิชูศิลป์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 5 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานของโครงการชลประทานมหาสารคาม. และนายทินกร เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นำเสนอผลงานของฝ่ายส่งน้ำฯ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณา