โครงการชลประทานมหาสารคาม ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุน ร่วมกับเกษตรกร”

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรัส เพ็ญสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม มอบหมายให้นายวสันต์ พรหมดีสาร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายอาคม กุลมะโฮง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจง รวมถึงพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำต้นทุน ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยสายบาตร ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานกรรมการหมู่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลเสือเฒ่า โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวม 30 คน เข้าร่วมประชุมและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งผลการประชุมกลุ่มเกษตรกรร้องขอให้โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกลำห้วยสายบาตร และก่อสร้างฝายทดน้ำ เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอ สำหรับการสูบน้ำให้พื้นที่เกษตร สามารถใช้ประโยชน์จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยสายบาตร ได้ตลอดทั้งปี