โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2
                       วันพุธ ที่ 31 มีนาคม  2561 นายจรัส เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม
สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการ
ชลประทานมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ครั้งที่ 2 ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการอื่นๆ

เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 65 ราย