วันเสาร์ ที่ 24 ก.พ .2561    นายจรัญ โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมรับการตรวจและติดตามงานจากท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธนิตย์ เอนกวิทย์ )  ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน และดูงานสนามพบปะเกษตรกร ที่ิกลุ่มวิสาหกิจต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิตัล บ.หนองโง้ง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม