“โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมKickoff โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลนาภู อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม”
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561 นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคามร่วมลงพื้นที่ Kickoff โครงการไทยนิยม ที่ หมู่ 17บ้านหนองบัว ตำบลนาภูอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามพบปะเกษตรกรและเยี่ยม young smart  farmer เกษตรอินทรีย์โดยมีท่าน พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผอ.กอ.รมน.เป็นประธานพร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัด โครชลประทานมหาสารคาม ประมงจังหวัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงาน ชลประทานที่ 6  เกษตรอำเภอยางสีสุราช ปศุสัตว์อำเภอ โดยการประสานงานอย่างดียิ่ง ของนายอำเภอยางสีสุราช ผู้นำชุมชน  ซึ่งหลังจากพบปะเกษตรกรและดูงานเกษตรอินทรีย์ Young Smart Farmer นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เสร็จแล้วได้มาดูแปลงหญ้าแพงโกล่าเพื่อการปศุสัตว์ที่บ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภูอำเภอยางสีสุราช ด้วย