จังหวัดมหาสารคาม

alt

 alt   

   จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 5,291.68 ตร.กม.หรือ 3.5 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 2.50 ล้านไร่ (พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 0.50 ล้านไร่,พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 2.00 ล้านไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้  ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล แม่น้ำชีเป็นเม่น้ำสายหลัก

การปกครองแบ่งเป็น 13 อำเภอ  ได้แก่

 •   อำเภอเมืองมหาสารคาม
 •   อำเภอแกดำ
 •   อำเภอวาปีปทุม
 •   อำเภอนาดูน
 •   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 •   อำเภอยางสีสุราช
 •   อำเภอนาเชือก
 •   อำเภอบรบือ
 •   อำเภอกุดรัง
 •   อำเภอโกสุมพิสัย
 •   อำเภอเชียงยืน
 •   อำเภอชื่นชม
 •   อำเภอกันทรวิชัย