alt

alt11 กรกฎาคม 2561 โครงการชลประทานมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ เพื่อสุขภาพและ

ความอบอุ่นในครอบครับ

 

alt

alt2 ก.ค 61 โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมกับ ผู้สังเกตการณ์ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง และอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งานขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ

 

alt

alt27มิ.ย.61โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ อ่างเก็บน้ำหนองไฮ ตำบลประชาพัฒนา  อำเภอวาปีประทุม  จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561

alt

alt19มิ.ย.61การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตลาดนำการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าวแปลงใหญ่)

 

alt

alt13มิถุนายน 2561โครงการชลประทานมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี

alt

alt12มิ.ย.2561 "โครงการชลประทานมหาสารคาม

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย 2561"

 

alt

alt
"โครงการชลประทานมหาสารคามประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ

ห้วยขอนสัก มหาสารคาม"

 

alt

altโครงการชลประทานมหาสารคาม ออกตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงาน

 

alt


วันที่ 17พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การประชุมแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม

 

alt

แจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง " ปี 256

 

alt

วันที่ 2 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การจัดนิทรรศการ โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโคนม-โคเนื้อแบบครบวงจรนำไปสู่เกษตรอุสาหกรรม

 

alt

ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลมหาสารคาม และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำปี 2562

 

alt

alt“โครงการชลประทานมหาสารคาม ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุน ร่วมกับเกษตรกร”

alt

altโครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

 

alt

วันที่๒๖กุมภาพันธ์ 2561 เวลา11.30น.นายจรัส เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดการตรวจเยียมและติดตามการปฎิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาควา

มมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม

alt

วันเสาร์ ที่ 24 ก.พ .2561    โครงการชลประทานมหาสารคาม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมรับการตรวจและติดตามงานจากท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธนิตย์ เอนกวิทย์ )

alt

“โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมKickoff โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลนาภู อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม”