alt

alt
วันที่ 17พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การประชุมแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม

alt

altแจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง " ปี 256

alt

altวันที่ 2 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การจัดนิทรรศการ โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโคนม-โคเนื้อแบบครบวงจรนำไปสู่เกษตรอุสาหกรรม

 

alt

altประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลมหาสารคาม และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประจำปี 2562

alt

alt“โครงการชลประทานมหาสารคาม ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุน ร่วมกับเกษตรกร”

alt

altโครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2


alt

วันที่๒๖กุมภาพันธ์ 2561 เวลา11.30น.นายจรัส เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดการตรวจเยียมและติดตามการปฎิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาควา

มมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม

alt

วันเสาร์ ที่ 24 ก.พ .2561    โครงการชลประทานมหาสารคาม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมรับการตรวจและติดตามงานจากท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธนิตย์ เอนกวิทย์ )

alt

alt“โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมKickoff โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลนาภู อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม”