ตำแหน่งหัวหน้าโครงการชลประทานหลวงบ้านตูม-บ้านติ้ว

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายอุทัย  พลอยสังวาลย์ พ.ศ.๒๔๙๐ - พ.ศ.๒๔๙๘
นายสุวรรณ  สกุลพร พ.ศ.๒๔๙๘ - พ.ศ.๒๕๐๐
นางรังษี  ศิริรังษี พ.ศ.๒๕๐๐ - พ.ศ.๒๕๐๔
นายพุ่ม  พ่อค้า พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๐๕
นายชัช  สาริกะภูติ พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๗
นายสุวรรณ  สืบจากดี พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๐
นายชัช  สาริกะภูติ พ.ศ.๒๕๑๐ - พ.ศ.๒๕๑๑
นายอุบล  เลิศประเสริฐ พ.ศ.๒๕๑๑ - พ.ศ.๒๕๑๕
นายสมบูรณ์  เลื่อนสกุล พ.ศ.๒๕๑๕ - พ.ศ.๒๕๒๖

 

ตำแหน่งหัวหน้าโครงการชลประทานมหาสารคาม

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายสมบูรณ์  เลื่อนสกุล พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๓๐
นายวินัย  ประทีปะวณิช พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๔๓
นายสมชาย  ศรีอ่ำดี พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๙

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม

 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายสมชาย  ศรีอ่ำดี พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๐
นายสิรภพ  ประวาลปัทมกุล พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๕
นายอาคม  ไชยมงคล พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘
นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน